Programma

ARO en VRO – inclusieve visievorming

Een werksessie van het Stimuleringsfonds creatieve industrie

New European Bauhaus haakt aan bij de drie kernwaarden van de European Green Deal: duurzaamheid, sociale Inclusie en esthetiek (deze waarden kennen trouwens een duidelijke overlap met de waarden die aan de basis staan van de NOVEX/Mooi NL: toekomstwaarde, gebruikswaarde en belevingswaarde). De ARO & VRO-sessie tijdens de Nationale Dialoog Bouwcultuur 2023 zal zich specifiek richten op één van de kernwaarden van de European Green Deal, sociale inclusie, en daarbinnen expliciet op de rol en betekenis van ontwerpkracht bij het realiseren/vergroten van sociale inclusie.
Deze kernwaarde krijgt, zo kunnen we constateren, extra aandacht in veel van de ARO- en VRO-projecten. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd zijn dat de andere waarden daaruit zouden moeten volgen, terwijl we tegelijkertijd constateren dat het belang van ‘het incorporeren van de leefwereld’ in de praktijk van het tegemoet treden van de grote transitieopgaven slechts mondjesmaat geadresseerd wordt. Ontwerpend onderzoek is een manier om hier invulling aan te geven. Wij willen deelnemers aan deze sessie graag inzicht geven in de waarde en veelzijdigheid van deze methode voor inclusieve visievorming.

Het gaat bij ontwerpend onderzoek niet zozeer om het ontwerpen van fysieke ingrepen, maar om het gebruik van het ontwerp als onderzoeksinstrument om nieuwe kennis te ontwikkelen, bijvoorbeeld door mogelijke toekomst inzichtelijk en bespreekbaar te maken. Daarmee gaat het dus ook expliciet om het proces, de weg naar die nieuwe kennis toe en het (inclusieve) gesprek over die mogelijke (inclusieve) toekomsten. En dus om het inrichten en vormgeven van co-creatieve processen waarin alle betrokken en belanghebbende partijen worden uitgenodigd om hun wensen en belangen (door middel van het ontwerp als gespreksbasis én gespreksinstrument) met elkaar te delen en zo vanuit een gedeeld eigenaarschap betere en meer inclusieve plannen met een grotere sociale en maatschappelijke impact te ontwikkelen.

Het doel van een gesprek over de rol van ontwerp (en meer specifiek: ontwerpend onderzoek) bij het sociale aspect van de noodzakelijke transitieopgaven is om te pogen de enorme kloof te dichten tussen de professionele (NDB-)systeemwereld en de leefwereld. Dat doel willen we bereiken middels een werksessie ‘sociale inclusie’ van 1u45min op basis van het ontwerpend onderzoek van ARO- & VRO-voorbeeldprojecten en dan met name het in die projecten geadresseerde sociaal inclusievere proces en gesprek over mogelijke sociaal inclusieve toekomsten die we kunnen willen.

Opzet (werk)sessie(s)

Op basis van concrete voorbeelden uit de VRO & ARO ontwerpend onderzoekstrajecten van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en een kritisch co-referaat gaan we dieper in op waarde van ontwerpend onderzoek op het terrein van sociale inclusie, om zodoende een basis te leggen voor het gesprek met de deelnemers aan de deelsessie.

Sessie 1: 10.00-11.30 uur (11.30-11.45 uur = looptijd tussen locaties)  

10.00-10.05 uur:            Inloop, welkom en introductie door Chris van Langen (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie; gespreksleider)

10.05-10.15 uur:            Jeffrey Bolhuis (AP+E) en Daryl Mulvihill (studio dmau) over het project Kiem Proeftuin Boerhaavewijk dat ze in het kader van de Open Oproep Anders werken aan wonen van het Stimuleringsfonds doen

10.15-10.25 uur:            Marleen Delfos (Atelier van Berlo) over het project Ruimtegenoten dat ze in het kader van de Open Oproep Anders werken aan wonen van het Stimuleringsfonds doen (zie afbeelding)

10.25-10.35 uur:            Isabel Driessen (el KANTOOR) over het project Tarwewijk binnenstebuiten (op p. 28 van de link) dat ze in het kader van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp van het Stimuleringsfonds hebben gedaan

10.35-10.45 uur:            Onder voorbehoud: Guus Frenay (Haag Wonen) over het project Living Lab Vrederust (op p. 32 van de link) dat in het kader van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp van het Stimuleringsfonds is gedaan

10.45-10.50 uur:            Een eerste reactie van de coreferent, Romy Heymans (professional Inclusie & Diversiteit en programmamaker Designing Cities for All bij Pakhuis de Zwijger), als aanzet voor verdiepend gesprek met initiatiefnemers, projectpartners en zaal

10.50-11.20 uur:            Gesprek met coreferent en de verschillende ontwerpers / initiatiefnemers / projectpartners en de zaal onder leiding van de gespreksleider

11.20-11.30 uur:            Afsluiting

 

Sessie 2: 13.30-15.00 uur (15.00-15.15 uur = looptijd tussen locaties)

Herhaling 10.00-11.30 uur-sessie

Programmaoverzicht