Programma

De Eeuwige Bron in nieuwe gebieden

De Eeuwige Bron won in 2020 de Eo Wijersprijs. Hoe staat het nu met het ontwerp. Vanuit het principe ‘Water sturend’ kijken we naar wat dit concept kan betekenen voor nieuwe gebieden. Hoe richt je een proces in van een integrale transitie op de thema’s landbouw, natuur en watervoorraad? Met H+N+S landschapsarchitecten en Vitens.

De natuur staat onder druk door onze waterbehoefte. De droogte, wateroverlast na piekbuien en grote opgaven als de energietransitie, klimaatdoelstellingen en een omslag naar kringlooplandbouw vragen een andere kijk op onze leefomgeving en het watersysteem. Er lonkt een kansrijk perspectief: een nieuw type waterwingebied als bouwsteen voor de hoge zandgrond landbouwtransitie. Het concept De Eeuwige Bron op de Sallandse Heuvelrug probeert de opgaven te combineren en won daarmee de EO weijersprijs. In een verkenning van de provincie die hierop volgde werden in ontwerpend onderzoek drie mogelijke scenario’s voorgesteld. Deze scenario’s blijken kansrijke excersities te zijn, ook voor andere soortgelijke gebieden met hoge zandgronden.

In Lochem worden op basis van het concept van De Eeuwige Bron de mogelijkheden verkend voor een waterwingebied. Er zijn 4 grote vragen die verband houden met deze transitie.
1. De landbouwtransitie: op welke manier kan het veranderen van het watersysteem, de landbouw verduurzamen en extensiveren waarbij het bedrijfsmodel mee verduurzaamt met behoud van/ontstaan van economische autonomiteit.
2. Welke meekoppelkansen zijn er voor de energietransitie in het gebied.
4. Water: Nieuwe watersystemen (of veranderingen in de waterhuishouding) leiden tot verschillende reacties bij belanghebbenden. Wat maakt of breekt de realisatie van nieuwe watersystemen?

Programmaoverzicht