Programma

Maak de groene metropool!

Kan stedelijke- en landschapsontwikkeling, hand in hand gaan?

De urgentie om natuurinclusieve woningen en infrastructuur te ontwikkelen botst vaak met de wens om het bestaande landschap te versterken en/of te behouden voor zijn sociaal-ecologische waarde. Om aan deze vraag te voldoen, begint het drukpunt vanuit de perifere stedelijke landschap. Het programma Groene Metropool van Staatsbosbeheer wil deze wrijving overbruggen

Met het programma als uitgangspunt willen we in deze werksessie gesprek aangaan over hoe stakeholders, van twee verschillende gebieden en twee verschillende steden, kennis kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren, om gemeenschappelijke uitdagingen in twee delen.

Het eerste deel behandelen we met de vraag: Kan stedelijke- en landschapsontwikkeling, hand in hand gaan?
De discussie zal gaan over drie thema’s:
— Uitdagingen bij het behoud van de natuurlijke waarden van een gebied
— Rol van projectontwikkelaars en ontwerpers bij natuurinclusieve stedelijke ontwikkeling
— Koers houden met de uitvoering van klimaatadaptieve randstedelijke ontwikkelingen

Het tweede deel gaat over the vraag: Hoe kunnen steden, vanuit een governance perspectief de huisvestingstransitie gezamenlijk stimuleren?

De realisatie van een binnenstedelijke ontwikkeling kent vele uitdagingen. Je hebt onder andere te maken met de wensen van omwonenden, geldende milieunormen, kaders van het bestaande bestemmingsplan en de belangen van betrokken partijen.

Waarmee steden, op governance niveau, geconfronteerd worden, vraagt om het aanpakken van de verschillend uitdagingen. Dat bespreken we via twee overeenkomsten: Groen Groeit Mee (Utrecht) en Stedelijk Gebied! (Eindhoven)

In deze deel kijken we naar de volgende drie thema’s:
— De rol van het proces om te komen tot een ontwikkeling voor de kwaliteit van de leefomgeving.
— Afstemming en omgang met belangen van betrokken partijen
— Behoud van hoogwaardige leefomgeving na realisatie van een ontwikkeling

Hoe kunnen het verbinden van verschillende instrumenten te goede komen en een landelijk netwerk creëren van groene metropool?
Programmaoverzicht