Voorwaarden

Algemene voorwaarden Nationale Dialoog Bouwcultuur

Hoofdstuk 1 – Algemeen

1.1 Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing?

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Het Evenement en een Bezoeker (en op alle handelingen ter uitvoering van die overeenkomst). Daarnaast gelden deze Algemene Bezoekersvoorwaarden voor eenieder die het Evenement bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met het de Nationale Dialoog Bouwcultuur heeft gesloten.

1.2 Wat betekenen de begrippen?

In deze algemene bezoekersvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bezoeker: iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en die direct of indirect een overeenkomst sluit met de Organisator in het kader van het bijwonen van Het Evenement alsmede eenieder die zich in of rondom de evenementenlocatie begeeft en die al dan niet direct of indirect met de Organisator een overeenkomst heeft gesloten.
 2. Het Evenement: De Nationale Dialoog Bouwcultuur op 20 april 2023.
 3. Plaats: de feitelijke plaats va Het Evenement. Evenals online, alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, waarbinnen Het Evenement plaatsvindt.
 4. Organisator: De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, Oude Fabriekstraat 1 | Peli 2.15, 3812 NR Amersfoort

Hoofdstuk 2 – Kaartverkoop

2.1 Wanneer komt de overeenkomst tot stand?

De overeenkomst tussen het Evenement en de Bezoeker komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een toegangsbewijs voor het Evenement bij de Organisator dan wel een derde koopt.

2.2 Aanbiedingen

Alle door het Evenement, de Organisator, dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend, verkoop van een toegangsbewijs aan de Bezoeker is niet verplicht. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door het Evenement, de Organisator en door derden aan de Bezoeker gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, en/of voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop van toegangsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen.

2.3 Risico

Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs. De Bezoeker heeft bij verlies, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs geen recht op restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten. Ook als de Bezoeker het toegangsbewijs van een derde (niet het Evenement) heeft verkregen en de afdracht van de toegangsprijs door die derde aan het Evenement om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt, heeft de Bezoeker geen recht op restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten. Als de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt geen restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten plaats.)

2.4 Toegangsbewijs. Niet ontvangen toegangsbewijs. Is de Bezoeker verplicht een toegangsbewijs te tonen?

De houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. De Organisator gaat ervan uit dat deze houder ook de rechthebbende is en is niet verplicht om de geldigheid van het toegangsbewijs en/of de identiteit van de houder te onderzoeken.

De Organisator kan de ontvangst van het toegangsbewijs niet garanderen. Als de Bezoeker geen toegangsbewijs heeft ontvangen, meldt hij dit tijdig voor het Evenement aan de Organisator. Tijdig wil zeggen op een moment voor aanvang van het Evenement zodat de Organisator het gekochte toegangsbewijs ongeldig kan maken en een nieuw toegangsbewijs kan verstrekken. Als het toegangsbewijs is gekocht bij het Evenement, dan ontvangt de Bezoeker een nieuw toegangsbewijs.

Op de Bezoeker rust de bewijslast dat hij het toegangsbewijs heeft gekocht bij het Evenement. Bij gebrek aan bewijs is de Organisator niet verplicht de Bezoeker een nieuw Toegangsbewijs te verstrekken. Indien dit wordt verzocht, is de Bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs -fysiek of digitaal- en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan functionarissen van het Evenement te kunnen tonen. Het toegangsbewijs wordt in ieder geval getoond bij binnenkomst van (de betreffende ruimte in) de Plaats.

2.5 Maximaal aantal toegangsbewijzen

Het Evenement heeft het recht om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen per Bezoeker. De Bezoeker is verplicht om zich hieraan te houden.

Hoofdstuk 3. Huisregels

3.1 Algemene Huisregels Het is de Bezoeker (onder meer) verboden:

 1. andere Bezoekers te hinderen door, daaronder begrepen en niet beperkt tot -, ongepast gedrag en diefstal;
 2. naar oordeel van een functionaris van het het Evenement gevaarlijke en/of voor de Bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen het Gebouw of de Plaats in te brengen c.q. met zich mee te voeren;
 3. goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aan te bieden, of kosteloos te verstrekken zonder expliciete toestemming van het het Evenement;
 4. zelf meegebrachte etenswaren en/of (alcoholische) consumpties mee te brengen in het Gebouw of naar de Plaats.
 5. openbaar dronkenschap te vertonen of onder invloed van drugs het Gebouw of de Plaats te betreden;
 6. (huis-)dieren, niet zijnde een hulphond, mee te brengen in het Gebouw of de Plaats.

3.1 Rookverbod

Binnen het Gebouw of de Plaats geldt een rookverbod, met uitzondering van eventueel daarvoor bestemde rookruimtes. Een functionaris van het Gebouw of de Plaats heeft het recht om bij overtreding de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw of de Plaats te ontzeggen, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten.

3.3 Garderobe gebruik

Per afgegeven voorwerp wordt één ontvangstbewijs verstrekt. Voorwerpen worden uitsluitend tegen overhandiging van dit ontvangstbewijs teruggegeven. Uitsluitend in geval van betaalde garderobe is de aansprakelijkheid van de organisator ten alle tijden beperkt tot € 150,- voor elk bij de garderobe afgegeven voorwerp (inclusief inhoud). De Organisator is niet aansprakelijk voor andere schade dan schade aan of in verband met de vermissing van een voorwerp zelf, en dus niet voor indirecte en/of gevolgschade. Afgegeven voorwerpen worden door de Organisator bewaard uitsluitend voor de duur aan het Evenement. De Bezoeker is verplicht bij de garderobe afgegeven voorwerpen bij het Evenement af te halen voordat hij het Gebouw of de Plaats verlaat. Wordt een afgegeven voorwerp niet opgehaald na afloop van het Evenement, dan heeft de Organisator het recht om geen teruggave te doen. Iedere overeenkomst van bewaarneming eindigt op het moment van het sluiten van het Gebouw of de Plaats, volgend op de inbewaargeving van het voorwerp.

Hoofdstuk 4. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de Bezoeker, waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, organisatie, het adres, de postcode, woonplaats, telefoonnummer, en het e-mailadres van de Bezoeker, die door de Organisator worden geregistreerd in verband met de verkoop van een toegangsbewijs, worden in de administratie van de Organisator opgenomen en eventueel verstrekt aan de relevante partner(s) bij het Evenement. Het doel van deze administratie is het beheer van en het kunnen beschikken over persoonsgegevens voor administratieve handelingen, bezoekersherkomstanalyse en mailings. De Bezoeker kan zich als betrokkene te allen tijde beroepen op het recht op inzage, en/of zich afmelden voor ontvangst van de mailings. De Organisator verwerkt de persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving en in overeenstemming met haar privacybeleid, te vinden op de website van het Evenement.

4.1 Camera opnamen

De Organisator heeft het recht om van het Evenement waarbij de Bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken, voorafgaand, tijdens en/of na afloop van het Evenement. De Organisator handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door de Bezoeker niet identificeerbaar in beeld te brengen. Hierbij is het uitgangspunt dat een persoon identificeerbaar is als zijn identiteit redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden.

Hoofdstuk 5 – Aansprakelijkheid organisator en overmacht

5.1 Aansprakelijkheid organisator

Het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw of de Plaats is geheel voor zijn/haar eigen rekening en risico. De Organisator is alleen aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of het aan de Bezoeker toegebracht letsel, die/dat rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van de Organisator en/of zijn functionarissen.

De aansprakelijkheid van de Organisator wordt onder meer uitgesloten voor:

 1. schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door de Organisator ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het Gebouw of de Plaats en de door deze derden ingeschakelde personen;
 2. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van de Organisator gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;
 3. (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van het Evenement waarop de overeenkomst tussen de Organisator en de Bezoeker betrekking heeft;
 4. schade veroorzaakt door andere Bezoekers.

5.2 Overmacht, ziekte/afzegging bespeler

In geval van overmacht, waaronder, in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de bespeler(s), heeft de Organisator het recht het Evenement te verschuiven naar een latere datum of het Evenement te annuleren.

5.3 Verplaatsing van het Evenement

Indien het Evenement door de Organisator wordt verplaatst blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. De Organisator kan er bij verplaatsing ook voor kiezen om nieuwe toegangsbewijzen voor het Evenement te verstrekken. In dat geval vervallen de eerder verstrekte toegangsbewijzen. Als de Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kan of wil bezoeken dan heeft hij het recht zijn toegangsbewijs in te leveren bij de partij waarbij het toegangsbewijs is aangeschaft en ontvangt hij een restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de Bezoeker binnen twaalf weken te rekenen vanaf de datum waarop het Evenement zou plaatsvinden een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt. De Organisator is bij overmacht niet verplicht overige schade te vergoeden, ook niet als de Organisator als gevolg van de overmacht een voordeel geniet. De Bezoeker kan geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander Het Evenement.

5.4 Overmacht Organisator

De Organisator is in aanvulling op artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek niet aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade, waaronder de restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de Organisator. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van de Organisator onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, brand, staking, weersomstandigheden, van overheidswege opgelegde maatregelen ter voorkomen van de verspreiding van ziekte, terroristische dreiging en storing.

Hoofdstuk 6 – Klachten Artikel

6.1 Tijdslimiet Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen de Organisator en de Bezoeker moeten binnen acht dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden of plaats had moeten vinden bij de directie van de Organisator zijn ingediend. Worden klachten na deze termijn ingediend, dan kan de directie van de Organisator besluiten om deze niet in behandeling te nemen.

6.2 Klacht ongegrond indien:

Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende klachten en omstandigheden, en leiden niet tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van de Organisator:

Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op:

 1. wijzigingen in het programma, waaronder begrepen en niet beperkt tot, wijzigingen in de perso(o)n(en) van bespelers, in de samenstelling van het programma, tijdsbestek van het programma en verschuivingen van het Evenementen naar een andere datum;
 2. de kwaliteit van de uitvoeringen van de Het Evenementen waarop de overeenkomst tussen de Organisator en de Bezoeker betrekking heeft;
 3. overlast of ongemak veroorzaakt door andere Bezoekers of wederrechtelijke indringers daaronder begrepen en niet beperkt tot, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en vernieling;
 4. overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan het Gebouw of de Plaats, en/of op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;
 5. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in de het Gebouw of de Plaats;
 6. overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht voor de Bezoeker, veroorzaakt door (geluids-) opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de zalen;
 7. de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan;
 8. overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht op toneel en/of podium

Hoofdstuk 8 – Overige voorwaarden

8.1 Wijziging bezoekersvoorwaarden

De Organisator is gerechtigd om de Algemene Bezoekersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal de Organisator de Bezoeker tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen

8.2 Overige voorwaarden

Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden kan de Organisator aanvullende voorwaarden en/of regelingen van toepassing verklaren. Het staat de Organisator ook vrij delen uit deze Algemene Bezoekersvoorwaarden buiten toepassing te verklaren. De nietigheid van een bepaling van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Bezoeker accepteert de Organisator op voorhand niet.

Hoofdstuk 9 – Toepasselijk recht / Bevoegde rechter

Artikel 9.1 Nederlands recht Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de Bezoeker en de Organisator is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9.2 Forum Keuze

Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker en de Organisator voortvloeien worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar de Organisator haar statutaire zetel heeft, tenzij de wet uitdrukkelijk anders bepaald.